คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน รายละ 300 บาท โดยนำเข้าเป็นค่าหุ้นของสมาชิก 15,849 ราย รวมเป็นเงิน 4,754,700 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ในวันที่ 23 เมษายน 2561
 
     
˹ѡ

วันนี้: 230 คน
ทั้งหมด: 1481132 คน
 
 
 
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-05-21 09:43:56
 แจ้งสมาชิกทราบ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2018-05-07 11:30:54
 แจ้งสมาชิกทราบ วันแรงงานแห่งชาติ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์หยุดทำการ 1 วัน
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-30 11:26:16
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯเห็นชอบจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกให้สมาชิกทุกคน ๆ ละ 300 บาท 23 เม.ย. 61
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-23 09:28:01
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-18 15:14:59
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯ ปิดระบบบริการชั่วคราว วันที่ 16 เมษายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-12 12:15:46
 สรุปข้อคิดเห็นของผู้แทนสมาชิกจากการสัมมนาผู้แทนสมาชิก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-11 17:39:42
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวันหยุดสหกรณ์(เพิ่มเติม) วันพฤหัสบดี 12 เม.ย. 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-02 15:11:50
 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Introduction to Fixed Income"วันที่ 8 มิ.ย. 61
โดย: Admin:PP วันที่:2018-04-02 15:02:18
 แจ้งสมาชิกทราบ การอนุมัติเงินกู้สามัญระยะยาว เดือนเมษายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-03-30 16:10:59
 
 
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 19 พ.ค. 61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 16 พ.ค. 61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 พ.ค. 61
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 5 วันที่ 16 พ.ค. 61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 เม.ย. 61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 เม.ย. 61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 เม.ย. 61
 
   
 
การหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 10 เม.ย.61
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มี.ค. 61
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 มี.ค. 2561
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF